ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Η εταιρεία Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και ασφαλείας στην εργασία προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρείες και κάθε είδους επιχειρήσεις. Ο νόμος υπ' αριθμόν 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται από κάθε μορφή εταιρείας η οποία απασχολεί εργαζομένους. Ο νόμος έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία.

 

Οι διατάξεις του Ν. 3850/2010 εφαρμόζονται, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η εταιρεία Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει:

  • τη σύνταξη της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΓΕΕΚ) για κάθε είδος επιχείρησης 

  • τον έλεγχο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την ισχύουσα νομοθεσία

  • την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί η εταιρεία σας

Η εταιρεία Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί προσφέρει επίσης:

 

  • υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας – σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010 οποιοσδήποτε εργοδότης, ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, απασχολεί τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο έχει την υποχρέωση να ορίσει τεχνικό ασφαλείας. Οι ελάχιστες ώρες που απασχολείται ο τεχνικός ασφαλείας ετησίως στην επιχείρηση εξαρτώνται από τον αριθμό των εργαζομένων και από την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση.

 

  • υπηρεσίες ιατρού εργασίας – οποιοσδήποτε  εργοδότης απασχολεί περισσότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους έχει την υποχρέωση να ορίσει ιατρό εργασίας. O ιατρός εργασίας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης θεωρημένο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες σχετικές με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που παρέχει η εταιρεία Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί:

  • Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης ενός έργου και συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου

  • Εκπόνηση Σχεδίου και Τήρηση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/1996), για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και την πρόληψη ατυχημάτων

Σκοπός του Προεδρικού Διατάγματος 305/1996 είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 (EEL 245/26-8-92), σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 (παράγραφος 1) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).

 

© 2023 by Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί. Created with Wix.com

LAZARIDIS ENGINEERING

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now